Truyền thông thương hiệu VPBank

Khách hàng: VPBank

Năm: 2017

Tổng quan doanh nghiệp

VPBank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN:

  • PR
  • Tư vấn xử lý khủng khoảng

Yêu cầu của dự án

  • Truyền thông mạng xã hội 
  • Tư vấn bảo vệ thương hiệu

DNA giải quyết bài toán

  • Lắng nghe và xử lý các khủng hoảng liên quan tới thương hiệu VPBank.
  • Chủ động viết các bài viết để định hướng cộng đồng.